Vertrouwd, Persoonlijk, Transparant

Over ons 

Algemene voorwaarden 

 

Ons kantoor is gevestigd in de fraaie gemeente Dongen, genoemd naar de rivier de Donge,  gelegen tussen de grote steden Tilburg en Breda. Brabantse gemoedelijkheid is een van de kenmerken van onze dienstverlening.  Advocaat Tennebroek is opgeleid in Rotterdam, dus naast woorden vooral ook daden. Zelfstandig, kritisch en creatief zijn de onderscheidende kenmerken. Ook transparantie is een speerpunt. 

Voor onze klanten bieden we diensten aan op het gebied van ondermeer: personen en familierecht (echtscheidingen, omgang, alimentatie e.d.), arbeidsrecht, strafrecht, bestuursrecht en overeenkomstenrecht. Er is veel ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures waarbij steeds wordt gekeken naar een mogelijke minnelijke oplossing.  

Ons kantoor werkt nauw samen met Lageland Advocaten in Rotterdam met betrekking tot intervisie en waarneming. 

Met de Raad voor Rechtsbijstand bestaat een gekwalificeerde High Trust - relatie.

Ook hebben we een vertrouwde samenwerking met deurwaarderskantoor Van Dongen & Partners in Oosterhout voor het uitbrengen van dagvaardingen en incassoprocedures. 

 Kvk; ons kantoor is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17240912. Opdrachten worden aangegaan onder de volgende algemene voorwaarden: 

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

ADVOCATENKANTOOR TENNEBROEK

DE OPDRACHT 

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Avocatenkantoor Tennebroek, de eenmanszaak van advocaat O.P.N.M. Tennebroek, gevestigd in Dongen aan het adres Kardinaal van Rossumstraat 58 (5104 HN).

AANSPRAKELIJKHEID 

2. Iedere aansprakelijkheid van Tennebroek is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverze kering(en) wordt uitbetaald. Mocht de verzekeraar niet uitbetalen dan is de aansprakelijkheid van Tennebroek in ieder geval beperkt tot het aan de betreffende klant in rekening gebrachte en betaalde factuurbedrag (in geval van een toevoeging tot het bedrag van de toeschatting).

3. Leidt bovenstaande niet tot beperking van de aansprakelijkheid, dan is in ieder geval iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 of – indien het door Tennebroek in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is – tot dat bedrag met een maximum van € 5.000,00. Zulks leidt slechts uitzondering ingeval van opzet dan wel grove onachtzaamheid aan de zijde van Tennebroek.

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt enkel en alleen ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 


VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

5. De opdrachtgever vrijwaart Tennebroek tegen vorderingen van derden, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand.


6. Opdrachtgevers en derden zijn verplicht om eventuele aanspraken zodra deze kenbaar zijn, terstond schriftelijk aan Tennebroek kenbaar te maken en de hierop gebaseerde aanspraken binnen twee weken na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving in rechte geldend te maken. Bij het uitblijven hiervan vervallen alle rechten en aanspraken te dier zake, zulks tengevolge van het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn.


7. Betaling van declaraties van Tennebroek dient, zonder opschorting dan wel verrekening, te geschieden binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van dagtekening van declaratie. In beginsel worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ingeval van het uitblijven van tijdige betaling is Tennebroek gerechtigd om de wettelijke rente over het onbetaald gebleven factuurbedrag in rekening te brengen alsmede alle naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door Tennebroek gemaakte gerechtelijke alsook buitengerechtelijke (incasso)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zullen komen. Indien de opdrachtgever na een schriftelijke aanmaning in verzuim is met betaling van enige declaratie dan zal opdrachtgever minimaal een bedrag van EUR 150 aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, of 20% van het factuurbedrag (indien dat boven de EUR 150 uitkomt). Voor betaling van griffierechten en honorarium zal een voorschot dienen te worden betaald voordat de werkzaamheden aanvangen; Tennebroek is bevoegd om de werkzaamheden op te schorten totdat het in rekening gebrachte voorschot is betaald; opdrachtgever vrijwaart Tennebroek van elk mogelijk gevolg van de opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.


8. Indien namens opdrachtgever een toevoeging wordt aangevraagd en verkregen is opdrachtgever verplicht (een voorschot van) de opgelegde, in rekening gebrachte eigen bijdrage aan Tennebroek te betalen; Tennebroek is gerechtigd om zijn werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten voor zover (het voorschot van) de eigen bijdrage niet is betaald door opdrachtgever.


9. In geval van een toevoeging die achteraf door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken, zal opdrachtgever aan Tennebroek een honorarium verschuldigd zijn op grond van een uurtarief van EUR 180 te vermeerderen met 7% kantoorkosten (9% in geval van reistijd) en 21% BTW en eventuele verschotten.


INSCHAKELING VAN DERDEN 

10. De keuze van de door Tennebroek in te schakelen derden zal, waar mogelijk en waar in redelijkheid is aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Tennebroek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

11. Ingeval de in te schakelen derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever wensen te beperken, veronderstelt Tennebroek dat hij namens de opdrachtgever gemachtigd is om een dergelijke aansprakelijkheidbeperking te aanvaarden. 

FINANCIEEL 

12. Opdrachtgever is verplicht om facturen die op grond van de overeengekomen tarieven tot stand zijn gekomen, te betalen binnen twee weken na factuurdatum; Na verloop van deze twee weken zijn rente- en incassokosten vergoeding verschuldigd met een minimum van EUR 65. Indien zich bij verzuim derdengeld van opdrachtgever op de derdenrekening bevindt, gaat opdrachtgever bij voorbaat akkoord met verrekening van de openstaande facturen. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Tennebroek is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen.

13, Door Tennebroek ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (waaronder ondermeer begrepen porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Zo nodig wordt voordat opdrachtgever in verzuim is bij het betalen van een rekening een betalingsregeling getroffen; indien de betalingsregeling niet stipt wordt nagekomen, dan heeft Tennebroek de bevoegdheid om de regeling stop te zetten en de vordering verder te incasseren en te verhogen met de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten conform de wet.

OVERIG 

14. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Tennebroek is Nederlands recht van toepassing en voor zover nodig wordt ook gekozen voor de Nederlandse rechter (Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde of gekozen Nederlandse rechter tenzij anders overeengekomen.